Đăng nhập

Căn cứ Quyết định số 6067/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/12/2015 về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục;

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý Giáo dục.

Xem tại đây