Đăng nhập

I. BAN GIÁM HIỆU - ĐẢNG ỦY
1. Ban giám hiệu

Trần Thanh Liêm
Hiệu trưởng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Phó Hiệu trưởng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hồ Thanh Tâm
Phó Hiệu trưởng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học (Phó Hiệu trưởng Hồ Thanh Tâm)

Nguyễn Thanh Hoàng
Phó Hiệu trưởng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đảng ủy
2.1. Ban Thường vụ

Trần Thanh Liêm
Bí thư
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Phó Bí thư
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thu Hà
Ủy viên thường vụ
Phụ trách đoàn thể
Bí thư Chi bộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2. Ủy viên Đảng ủy

Hồ Thanh Tâm
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hồ Quốc Dũng
Đảng ủy viên
Ủy viên Ủy ban kiểm tra
Bí thư Chi bộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Trung Đẩu
Đảng ủy viên
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Kế Hòe
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đỗ Thị Thanh Loan
Đảng ủy viên
Ủy viên Ủy ban kiểm tra
Bí thư Chi bộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trương Thị Ngọc Liên
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Thị Phương Như
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. ĐOÀN THỂ - HỘI
1. Công đoàn

Trần Trung Đẩu
Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Phương Thảo
Phó Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thế Thanh Trúc
Phó Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thanh Trạng
Bí thư
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Văn Toàn
Phó Bí thư
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thúy Linh
Phó Bí thư
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Hội Khuyến học

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Phương Thảo
Phó Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thanh Trạng
Phó Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Hội Cựu chiến binh

Hoàng Đức Viện
Chủ tịch

Nguyễn Hồ Phương
Phó Chủ tịch

5. Hội Sinh viên

 

Phạm Văn Toàn
Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Ngọc Đoan
Phó Chủ tịch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đào Vũ Hùng
Phó Chủ tịch

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ